Obchodní podmínky užívání portálu Easytask | Easytask

Obchodní podmínky užívání portálu Easytask

(A) Easytask je internetový portál, který zprostředkovává Nabídku a Poptávku Služeb mezi Dodavatelem a Zadavatelem. Provozovatel portálu Easytask není Dodavatelem ani Zadavatelem těchto Služeb. 

(B) Registrací a užíváním portálu Easytask uděluje Uživatel souhlas s těmito obchodními podmínkami užívání portálu Easytask („Podmínky“).

(C) Portál Easytask je provozován společností:

LMC s.r.o.
se sídlem na adrese Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČO 264 41 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Provozovatel“).

(D) Následný text představuje smluvní ujednání mezi Provozovatelem na straně jedné

a

registrovaným návštěvníkem („Uživatel“) na straně druhé.

(E) Provozovatel a Uživatel uzavírají okamžikem registrace Uživatele na portálu Easytask dohodu, na základě které Provozovatel umožňuje Uživateli používat portál Easytask za účelem Poptávky či Nabídky Služeb a jejímž obsahem jsou smluvní ujednání obsažená v těchto Podmínkách („Dohoda“).

 

ZÁKLADNÍ DEFINICE

1.1       Termíny uvedené v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Autorské dílo – má význam uvedený ve článku 11.1 těchto Podmínek;

Černá listina – seznam Uživatelů, kteří závažně či opakovaně porušili tyto Podmínky či zákon při poskytování jejich Služeb Zadavatelům. Tento seznam je vedený Provozovatelem výlučně pro účely poskytování služeb v rámci portálu Easytask a přístup k němu je umožněn pouze registrovaným Uživatelům portálu Easytask;

Dodavatel – má význam uvedený v článku 6.1 těchto Podmínek;

Dohoda – má význam uvedený v bodě (E) záhlaví těchto Podmínek;

Easytask – má význam uvedený v bodě (A) záhlaví těchto podmínek. Portál Easytask je dostupný na adrese https://www.easytask.cz;

Nabídka – nabídka Služeb umístěná v rámci portálu Easytask Dodavatelem reagující na Poptávku Zadavatele a shodující se s Poptávkou rozsahem Služeb;

Odměna – částka náležící Dodavateli za poskytnutí Služeb specifikovaných v poptávce, která se rovná ceně za Služby zaplacené Zadavatelem Provozovateli ponížené o Provizi, dále specifikovaná v článku 7.3 a 7.4 těchto Podmínek;Ombudsman – má význam uvedený v článku 14.1 těchto Podmínek;Platební brána GoPay – znamená službu platební brány společnosti GOPAY spol. s r.o., jejíž bližší podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě o využívání Platebního systému GoPay;

Podmínky – znamenají tyto obchodní podmínky užívání portálu Easytask;

Poptávka – poptávka Služeb umístěná v rámci portálu Easytask Zadavatelem;

Provize – procentuální část z částky zaplacené Zadavatelem za poskytnutí Služeb Dodavatelem, která náleží Provozovateli. Výše provize je upravena v článku 9.1 a 10.2 těchto Podmínek;

Provozovatel – má význam uvedený v bodě (C) záhlaví těchto Podmínek;

Služby – znamenají poptávané služby zadané na portál Easytask Zadavatelem jako Poptávku vykonávané Dodavatelem na základě jeho Nabídky v případě, že Nabídka Dodavatele odpovídá Poptávce Zadavatele;Smlouva – má význam uvedený v článku 7.1 těchto Podmínek;Strany sporu – znamená souhrnně Zadavatel a Dodavatel v případě sporu řešeného před Ombudsmanem;Uživatel – má význam uvedený v bodě (D) záhlaví těchto Podmínek;

Zadavatel – má význam uvedený v článku 5.1 těchto Podmínek.

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1       Obchodní aktivity na portálu Easytask jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace.

2.2       Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popřípadě odstoupit od Dohody se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám portálu Easytask, a to i bez uvedení důvodu.

2.3       Provozovatel nijak nezaručuje uchovávání všech dat Uživatelů ani trvalou kontinuitu provozu.

 

3. REGISTRACE

3.1       Podmínkou Nabídky Služeb nebo jejich Poptávky prostřednictvím portálu Easytask je souhlas s těmito Podmínkami a provedení bezplatné registrace Uživatele.

3.2       Registrace je dostupná pro každou fyzickou či právnickou osobu splňující podmínky užívání dle článku 2.1 těchto Podmínek.

3.3       Každý Uživatel je povinen poskytnout údaje, které poslouží k jeho identifikaci. V opačném případě si Provozovatel vyhrazuje právo takovému Uživateli zakázat využívání služeb portálu Easytask.

3.4       Registrovaný Uživatel je povinen udržovat zadané údaje aktuální. V případě záměrného uvedení falešných údajů může být dotyčnému Uživateli účet zablokován a registrace zrušena.

3.5       Provozovatel je oprávněn poskytnout Zadavateli či Dodavateli nezbytné údaje o protistraně (zejména z důvodu reklamace Služeb apod.).

3.6       Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit prostřednictvím uživatelské editace svého profilu v rámci portálu Easytask. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na portálu Easytask.

3.7       Registrace je vždy vázána na konkrétního Uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu Provozovatele povolen.

 

4. PRÁVO REGULACE OBSAHU

4.1       Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové Poptávky, Nabídky, zprávy, Uživatele a další podobný obsah, který porušuje pravidla užívání portálu Easytask nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah ze systému i bez uvedení důvodu.

 

5. POPTÁVKA SLUŽEB

5.1       V rámci portálu Easytask může Uživatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou mající zájem o provedení Služeb („Zadavatel“), umisťovat Poptávku po Službách.

5.2       V rámci portálu Easytask není možné umístit Nabídku, aniž by předem existovala odpovídající Poptávka. Nabídka Služeb by vždy měla odpovídat svým rozsahem Poptávce.

 

6. NABÍDKA SLUŽEB

6.1       Vykonavatelem poptávaných Služeb („Dodavatel“) se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, poskytující Služby specifikované v Nabídce reagující na konkrétní Poptávku Zadavatele.

6.2       Dodavatelem může být pouze Uživatel. Dodavatel v rámci portálu Easytask reaguje na Poptávku.

6.3       Dodavatel musí mít přidělené identifikační číslo, které je povinen uvádět na veškerých fakturách. Uživatelé bez identifikačního čísla nesmí své služby nabízet v rámci portálu Easytask.

 

7. UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

7.1       Mezi Zadavatelem a Dodavatelem vzniká smluvní vztah dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) odpovídající předmětu poptávaného plnění a rozsahu Služeb, jehož obsahem jsou mimo jiné i práva a povinnosti stanovené těmito Podmínkami, především články 9 až 14 těchto Podmínek („Smlouva“).

7.2       Smlouva vzniká:

a)       u běžných Poptávek (viz článek 9 těchto Podmínek) okamžikem zaplacení ceny, kterou požaduje Dodavatel za poskytnutí Služby určené v Poptávce, Zadavatelem Provozovateli (závazná objednávka). Zaplacením ceny dle předchozí věty reaguje Zadavatel na Nabídku Dodavatele, která odpovídá Poptávce, a současně tímto zaplacením ceny Zadavatel určuje, se kterým Dodavatelem má zájem uzavřít Smlouvu v případě, že na konkrétní Poptávku reaguje v rámci portálu Easytask více Dodavatelů;

b)       u Poptávek ET4B (viz článek 10 těchto Podmínek) okamžikem, kdy Zadavatel a Dodavatel dohodnou na závazné realizaci Služeb určených v Poptávce.

7.3       Poskytnutím Služby vzniká Dodavateli nárok na vyplacení dohodnuté částky („Odměna“). Pokud Dodavatel Službu provede nedostatečně nebo jinak, než bylo dohodnuto se Zadavatelem, žádný nárok Dodavateli nevzniká. Dodavatel se musí řídit pokyny Zadavatele. Pokud se prokáže, že Dodavatel postupoval v rozporu s pokyny Zadavatele, nemusí Dodavateli Provozovatel vyplatit jeho Odměnu.

7.4       Odměnou se rozumí cena, kterou Zadavatel zaplatil, snížená o Provizi u příslušné Poptávky.

7.5       K požadované ceně je vždy připočteno DPH dle právních předpisů platných a účinných v den zdanitelného plnění. Za služby platí Zadavatel vždy Provozovateli a Provozovatel vyplatí Dodavateli Odměnu dle podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

7.6       Zadavatel si vybírá Dodavatele s vědomím, že Provozovatel prostřednictvím portálu Easytask je pouze zprostředkovatel Nabídky a Poptávky, nikoliv odpovědný subjekt. Všichni Dodavatelé jsou registrovaní Uživatelé portálu Easytask a za jejich Služby Provozovatel neodpovídá.

 

8. NÁLEŽITOSTI POPTÁVKY

8.1       Každá uveřejněná položka v seznamu Poptávky musí být jednoznačně interpretovatelná.

8.2       Uveřejňovat falešné či nesplnitelné Poptávky je zakázáno. Uveřejňovat cokoliv jiného než Poptávky je zakázáno.

8.3       Poptávaná Služba, její zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost.

Cena Poptávky

8.4       Zadavatel může u Poptávky uvést orientační cenu za práci, kterou poptává. Není možné uvádět cenu pouze za část Služby. Tato cena není nijak závazná, je pouze orientační pro Dodavatele podávající Nabídky na Poptávku.

Úprava Poptávky

8.5       Zadavatel má možnost kdykoliv uzavřít svoji Poptávku. Úprava Poptávky je možná pouze na žádost Zadavatele a provádí ji technická podpora Provozovatele.

Podmínky pro podání Nabídky reagující na Poptávku

8.6       Pro podání Nabídky reagující na Poptávku je nutné, aby Dodavatel uvedl:

 • průvodní dopis

 • své IČO

 • své telefonní číslo

 • souhlas s těmito podmínkami

 • potvrzení porozumění procesu fakturace Poptávek

 • případně další náležitosti formuláře Nabídky označené jako povinné

8.7       Vložení falešného identifikačního čísla je důvodem pro zablokování přístupu a smazání účtu. Zároveň, pokud faktura od Dodavatele vystavena Provozovateli neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“), nemá Provozovatel povinnost ji proplácet. Dodavatelé jsou povinni na fakturách uvést své pravé IČO.

8.8       Tento článek 8 těchto Podmínek se vztahuje jak na běžné Poptávky dle článku 9 těchto Podmínek, tak na Poptávky v režimu Easytask for Business dle článku 10 těchto Podmínek („ET4B“).

 

9. BĚŽNÉ POPTÁVKY

Provize u Poptávek

9.1       Provize, o kterou Dodavatel snižuje částku na své faktuře adresované Provozovateli, je 20 %. Faktury nezohledňující Provizi nebudou proplaceny. O výši Provize je Dodavatel průběžně informován u zadávání cenových Nabídek. Dodavatel je tak vždy seznámen s výší částky, která mu bude reálně vyplacena z požadované ceny.

Fakturace Poptávek Dodavatelem

9.2       Dodavateli je umožněno vystavit fakturu adresovanou Provozovateli za provedení Služeb specifikovaných v Poptávce v momentě, kdy Zadavatel schválí výstup práce Dodavatele.

9.3       Dodavatel je povinen fakturovat Provozovateli. Je přísně zakázáno fakturovat přímo Zadavateli a odhalení takového jednání může vést k vymazání účtu Dodavatele a zveřejnění jména Dodavatele na Černé listině.

9.4       Dodavatel a Zadavatel je povinen Provozovateli nahlásit získání každé zakázky, kterou získali díky nabídce vložené na portálu Provozovatele. Nahlášení je třeba provést nejpozději v den zahájení prací nebo do 7 dnů od uzavření závazné dohody (platí datum, které nastalo dříve).

Porušení bodu 9.3 nebo 9.4 má za následek současně všechny následující postihy:
- Okamžité ukončení spolupráce s Dodavatelem nebo Zadavatelem a zablokování jeho účtu v systému.
- Uvedení Dodavatele nebo Zadavatele na Černé listině portálu s informací o tom, že dodavatel podvedl svého obchodního partnera. 

9.5       Dodavatel je povinen odeslat požadovanou částku ke schválení Zadavateli přes formulář u Poptávky v rámci portálu Easytask. Za schválení částky se považuje potvrzení Zadavatele o převzetí výstupu Služeb poskytnutých Dodavatelem, k němuž je Zadavatel Dodavatelem vyzván. Dodavatel je povinen fakturovat přesně tu částku, která je stanovena systémem Provozovatele (tj. dohodnutá cena snížena o Provizi). Faktury na jinou částku nebudou propláceny.

9.6       Pokud je výstup Služeb reklamován Zadavatelem, nesmí Dodavatel fakturovat až do vyřešení celého sporu.

Platba Poptávek Zadavatelem

9.7       Cena za služby specifikované v Poptávce je prováděna vždy předem před započetím prací. Dokud není cena dle předchozí věty zaplacena Provozovateli, nesmí Dodavatel na výstupu specifikovaném v Poptávce pracovat a Zadavatel nemá právo požadovat žádný výstup práce.

9.8       Platbu Služeb obsažených v Poptávkách do 10.000 Kč včetně DPH je možno provádět pouze platební kartou přes Platební bránu GoPay.

9.9       Platbu poptávek nad 10.000 Kč včetně DPH je možné provádět pouze na fakturu, alternativně je možné na požádání převést účet i Poptávku do režimu Easytask for Business (viz článek 10 těchto Podmínek).

9.10       K ceně, kterou Dodavatel požaduje, je vždy přičítáno DPH dle sazby stanovené právními předpisy platnými a účinnými v den zdanitelného plnění, bez ohledu na to, jestli Dodavatel či Zadavatel jsou nebo nejsou plátci DPH.

9.11    Platba je držena na meziúčtu Provozovatele až do té doby, dokud Zadavatel neschválí výstup Služeb. Schválením výstupu dává zadavatel pokyn k proplacení odměny Dodavateli. Schválením výstupu také zaniká právo Zadavatele na reklamaci výstupu a na vrácení peněz.

9.12    Výstup je schválen buďto výslovně potvrzením patřičného dotazu v e-mailu či uvnitř systému Provozovatele, případně mlčky po sedmi (7) dnech, kdy se Zadavatel k požadavku na schválení nijak nevyjádří.

Vyplácení Odměny Dodavateli

9.13    Dodavateli je vyplacena jeho Odměna vždy jen na základě faktury vložené do systému Provozovatele.

9.14    Poptávky jsou vypláceny ke dvanáctému (12.) dni měsíce následujícího od data vložení faktury do systému Provozovatele. Dodavatel je při vystavování faktury povinen nastavit splatnost na dvanáctý (12.) den měsíce následujícího od data vložení faktury. Na dřívější datum splatnosti nebude brán zřetel.

9.15    Výši částky na faktuře (Odměny) je Dodavatel povinen nastavit dle instrukcí systému Provozovatele. Výše Odměny vždy představuje částku dle přijaté cenové nabídky Dodavatele poníženou o Provizi.

(Pokud tedy například Zadavatel příjme cenovou Nabídku Dodavatele ve výši 1.000 Kč, fakturuje Dodavatel Provozovateli částku 1.000 Kč mínus Provize z této částky, která v případě běžných Poptávek činí 20 %. Fakturovaná částka tedy bude 800 Kč bez DPH.)

9.16    Pokud Dodavatel v nabídce na Poptávku neuvede IČ, nebo záměrně uvede nepravdivé IČ, není Provozovatel povinen zaplatit Odměnu Dodavateli, dokud Dodavatel nedodá fakturu obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH.

Vícepráce

9.17    V případě, že Zadavatel požaduje práci navíc oproti původnímu zadání obsaženému v Poptávce, na které je navázána i cena Poptávky, jsou tyto práce chápány jako vícepráce.

9.18    Dodavatel má nárok na zaplacení víceprací v případě, že tyto vícepráce nacení a Zadavatel cenu zaplatí Provozovateli.

9.19    Platba probíhá stejně, jak je popsáno v článcích 9.6 až 9.11 těchto Podmínek.

9.20    Nacenit a zaplatit vícepráce umožňuje přímo formulář „Detail nabídky“ u konkrétní Poptávky v rámci portálu Easytask.

9.21    Nárok na odměnu za vícepráce, které Zadavatel nezaplatil Provozovateli, Dodavatel nemá. Naopak Zadavatel nemá nárok na výstup víceprací, které nezaplatil Provozovateli.

9.22    Zaplacená cena víceprací se přičítá k původní ceně Poptávky a dohromady tvoří celkovou cenu za Poptávku. Z této celkové ceny (tedy z původní ceny navýšené o cenu víceprací) se vypočítá Provize.

9.23    Reklamovat pouze vícepráce je možné.

 

10. POPTÁVKY V REŽIMU EASYTASK FOR BUSINESS

Označení Poptávek ET4B

10.1       Poptávky Easytask for Business jsou označeny logem „et.4B“. Ve výpisu Poptávek v rámci portálu Easytask jsou podbarveny šedou barvou a viditelným sloganem Poptávka v režimu Easytask for Business. V detailu Poptávky v rámci portálu Easytask jsou zvýrazněny šedým pruhem a tím stejným sloganem a logem. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit formu zvýraznění Poptávek ET4B.

Provize u Poptávek ET4B

10.2       Provize, o kterou dodavatel snižuje částku na své faktuře adresované Provozovateli, je 15 %. Faktury nezohledňující Provizi nebudou proplaceny. O výši Provize je Dodavatel průběžně informován u zadávání cenových Nabídek. Dodavatel je tak vždy seznámen s výší částky, která mu bude reálně vyplacena z požadované ceny.

Fakturace Poptávek ET4B Dodavatelem

10.3       Dodavateli je umožněno vystavit fakturu adresovanou Provozovateli za provedení Služeb specifikovaných v Poptávce v momentě, kdy Zadavatel potvrdí převzetí výstupu Služeb poskytnutých Dodavatelem, k němuž je Zadavatel Dodavatelem vyzván dle článku 10.5 těchto Podmínek. 

10.4       Dodavatel je povinen fakturovat Provozovateli. Je přísně zakázáno fakturovat přímo Zadavateli a odhalení takového jednání může vést k vymazání účtu Dodavatele a zveřejnění jména Dodavatele na Černé listině.

10.5       Dodavatel a Zadavatel je povinen Provozovateli nahlásit získání každé zakázky, kterou získali díky nabídce vložené na portálu Provozovatele. Nahlášení je třeba provést nejpozději v den zahájení prací nebo do 7 dnů od uzavření závazné dohody (platí datum, které nastalo dříve).

Porušení bodu 10.4 nebo 10.5 má za následek současně všechny následující postihy:
- Okamžité ukončení spolupráce s Dodavatelem nebo Zadavatelem a zablokování jeho účtu v systému.
- Uvedení Dodavatele nebo Zadavatele na Černé listině portálu s informací o tom, že dodavatel podvedl svého obchodního partnera. 

10.6       Dodavatel je povinen odeslat požadovanou částku ke schválení Zadavateli přes formulář u Poptávky v rámci portálu Easytask. Za schválení částky se považuje potvrzení Zadavatele o převzetí výstupu Služeb poskytnutých Dodavatelem, k němuž je Zadavatel Dodavatelem vyzván. Dodavatel je povinen požadovat pouze tu částku, na které se se Zadavatelem dopředu dohodli, nebo o ní Zadavatel musel vědět.

10.7       Pokud je požadovaná částka reklamována Zadavatelem, nesmí Dodavatel fakturovat až do vyřešení celého sporu.

Vyplácení Odměn ET4B Dodavateli

10.8       Dodavateli je vyplacena jeho Odměna vždy jen na základě faktury vložené do systému Provozovatele.

10.9       Poptávky ET4B jsou vypláceny ke dvanáctému (12.) dni měsíce následujícího od data vložení faktury do systému Provozovatele. Dodavatel je při vystavování faktury povinen nastavit splatnost na dvanáctý (12.) den měsíce následujícího od data vložení faktury. Na dřívější datum splatnosti nebude brán zřetel.

10.10       Výši částky na faktuře (Odměny) je dodavatel povinen nastavit dle instrukcí systému Provozovatele. Výše Odměny se vždy rovná ceně schválené Zadavatelem ponížené o Provizi.

(Pokud tedy například Zadavatel schválí cenu 1.000 Kč, fakturuje Dodavatel Provozovateli částku 1.000 Kč mínus Provize z této částky, která v případě Poptávek ET4B činí 15 %. Fakturovaná částka tedy bude 850 Kč bez DPH.)

10.11   Pokud Dodavatel v nabídce na Poptávku ET4B neuvede IČ, nebo záměrně uvede nepravdivé IČ, není Provozovatel povinen zaplatit Odměnu Dodavateli, dokud Dodavatel nedodá fakturu obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH.

Platba za poptávky ET4B Zadavatelem

10.12    Zadavateli je jedenkrát měsíčně vystavena jedna souhrnná faktura za všechny Služby, které Zadavatel během měsíce poptal. Faktura je vystavována vždy na začátku kalendářního měsíce a obsahuje souhrn schválených částek z měsíce minulého.

10.13    Zadavatel se zavazuje k uhrazení částky v momentě, kdy schválí výši částky, kterou Dodavatel za Služby požaduje. Schválení lze provést výslovně, konkludentně promeškáním lhůty sedmi (7) dní od momentu, kdy dodavatel navrhl požadovanou cenu, a dalšími způsoby v obchodním styku běžnými.

10.14    Zadavatel je povinen uhradit cenu za Služby specifikované v Poptávce i v momentě, kdy výstup reklamoval, ale reklamace nebyla uznána jako důvodná. V těchto případech má hlavní rozhodovací pravomoc Ombudsman. Zadavatel je povinen Ombudsmanovo rozhodnutí respektovat. V případě, že Zadavatel či Dodavatel nesouhlasí s rozhodnutím Ombudsmana, nebrání toto rozhodnutí Ombudsmana podání civilní žaloby k soudu touto stranou.

10.15    Pracoval-li Dodavatel na poskytnutí Služeb specifikovaných v Poptávce důvodně a jeho práci Zadavatel přerušil před jejím dokončením, má Dodavatel nárok na vyplacení částky, která je poměrná množství již odpracovaného a dohodnuté ceně za celou Poptávku, neurčí-li Ombudsman jinak. Všechny tyto případy musí být před fakturací posouzeny Ombudsmanem.

 

11. LICENCE

11.1       Vznikne-li v souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy autorské dílo („Autorské dílo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), Dodavatel uděluje Zadavateli dnem poskytnutí Služby oprávnění k nevýhradnímu bezúplatnému výkonu práva Autorské dílo užít v původní i změněné podobě v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku, a to:

a)       v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;

b)       bez územního a množstevního omezení;

c)       pro jakýkoliv způsob užití, přičemž Zadavatel není povinen Autorské dílo jakkoliv užít;

d)       s možností udělit podlicenci a/nebo poustoupit právo užít Autorské dílo jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž Dodavatel výslovně souhlasí

(„Licence“).

11.2       Dodavatel a Zadavatel si mohou sjednat odlišný rozsah udělené Licence, a to výslovným ujednáním, které bude provedeno ve formě, která může být druhé straně prokázána.

 

12. PRAVIDLA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

12.1       Je zakázáno využívat Provozovatele k rozesílání nevyžádané pošty (spamu).

12.2       Je zakázáno jednání vyložitelné jako nekalosoutěžní (např. registrace pod jménem, které by mohlo případnou záměnou poškodit původní osobu apod.).

12. 3. Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat Uživatele. Negativní hodnocení není klasifikováno jako poškozování. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory způsobené chováním Uživatelů v rozporu s těmito Podmínkami.

 

13. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

13.1       Provozovatel, Zadavatel i Dodavatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o podmínkách Smlouvy a jednáních s ní spojených a o jakýchkoli dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoliv způsobem neoprávněně dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména některé z dalších stran nebo jejích obchodních partnerů. Povinnost dle tohoto článku 13.1 těchto Podmínek se nevztahuje na:

a)       informace, které již jsou nebo se stanou veřejně známé (jinak než v důsledku porušení tohoto článku 13.1 těchto podmínek);

b)       informace, jejichž zpřístupnění je nezbytné pro účely splnění zákonných požadavků vyplývajících z právních předpisů České republiky nebo informace, které na základě platných a účinných právních předpisů vyžaduje orgán veřejné moci.

13.2       Povinnosti vyplývající z tohoto článku 13.1 těchto Podmínek zánikem smluvního vztahu založeného Smlouvou nebo smluvního vztahu založeného Dohodou, a to z jakéhokoliv důvodu, nezanikají, ale zaniknou až deset (10) let po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou případně smluvního vztahu založeného Dohodou.

13.3       Poruší-li Zadavatel či Dodavatel povinnost mlčenlivosti dle článku 13.1 těchto Podmínek, vzniká druhé straně Smlouvy (tedy v případě porušení povinnosti Dodavatelem Zadavateli a naopak) povinnost uhradit jí smluvní pokutu ve výši 150.000 (slovy: sto padesát tisíc korun českých).

 

14. GARANCE JISTOTY

Ombudsman

14.1       V případě vzniku pochybností o kvalitě dodané Služby garantuje Provozovatel bezplatné služby Ombudsmana. Ombudsman řeší spory vzniklé při realizaci Poptávek vložených, potažmo objednaných přímo prostřednictvím portálu Easytask.

14.2       Ombudsman neřeší spory, které vzniknou mezi Zadavatelem a Dodavatelem („Strany sporu“), kteří se na spolupráci dohodli mimo portál Easytask. Ombudsman řeší pouze spory ze závazků vzniklých na základě Smlouvy.

14.3       Ombudsman při posuzování sporů, kvality výstupu a dalších okolností postupuje dle českého právního řádu, především Občanského zákoníku, a obchodních zvyklostí. Od Stran sporu je při řešení sporů požadována maximální součinnost při podávání vysvětlení a očekává se jejich rozumová vyspělost dle § 4 Občanského zákoníku.

Rozhodnutí ombudsmana

14.4       Ombudsman rozhoduje reklamace a stížnosti na základě zjištěných skutečností a provedených důkazů. Ombudsman může sám posoudit, který důkaz provede a jakou mu přiloží váhu. 

14.5       V případech, kdy je naprosto jasné, že výstup práce

 • neodpovídá zadání,

 • neodpovídá standardům kvality v dané oblasti poptávky,

 • nebo je jinak vadné,

vyhoví Ombudsman reklamaci bez provádění důkazů.

14.6       Důkazy Ombudsman opatřuje vyžádáním od obou Stran sporu a z dostupných zdrojů (např. databáze portálu Easytask atp.). Strany sporu jsou povinny na požádání podložit svá tvrzení. Nepodložená tvrzení Ombudsman nebere v potaz.

14.7       Důkazními prostředky jsou například:

 • komunikace obou Stran sporu (ať už uvnitř portálu Easytask, nebo e-mailová, či doložitelná telefonická komunikace);

 • přiložené dokumenty u komunikace, samotné zadání Poptávky.

14.8       Skutečnosti, které obě Strany sporu odsouhlasily, se nemusí dokazovat a Ombudsman je považuje za nesporné. 

14.9       Proti rozhodnutí Ombudsmana se nelze odvolat a je konečné, obě strany jsou povinny ho respektovat a řídit se jím. Rozhodnutí Ombudsmana ovšem nebrání žádné ze Stran sporu podat civilní žalobu k soudu, a to i ve věcech již Ombudsmanem rozhodnutých.

Důkazní břemeno

14.10    Důkazní břemeno leží na té straně, která se dovolává vyhovění reklamaci. Neunesení důkazního břemene může vést k zamítnutí reklamace.

Vyhovění reklamaci, vrácení peněz

14.11    V případě, že je vyhověno reklamaci Zadavatele a cena za Služby specifikované a provedené v rámci běžné Poptávky či Poptávky ET4B již byla zaplacena, má Zadavatel nárok na vrácení celé uhrazené částky za danou Poptávku.

14.12    Pokud bylo vyhověno reklamaci jen částečně, má Zadavatel nárok na vrácení poměrné částky.

14.13    V případě, že je vyhověno reklamaci Dodavatele a uznán jeho nárok na vyplacení určité částky u Poptávky ET4B, je Zadavatel povinen částku odpovídající nároku Dodavatele Provozovateli uhradit.

14.14    V ostatních případech jsou Strany sporu povinny řídit se instrukcemi Ombudsmana, které nahrazují a doplňují tyto Podmínky v situacích výslovně těmito Podmínkami neupravenými.

 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1       Uživatel svou registrací v portálu Easytask bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele, a to i bez jeho souhlasu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), a to výlučně za účelem plnění Dohody, na základě které Provozovatel poskytuje Uživatelům zprostředkovatelské služby, v souvislosti s provozem portálu Easytask.

15.2       Uživatel je povinen uvádět v rámci portálu Easytask pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci Uživatelem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a je oprávněn je poskytnout třetím osobám pouze za níže uvedených podmínek.

15.3       Uživatel tímto bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci portálu Easytask mohou být Provozovatelem poskytnuty třetím stranám, především dalším registrovaným Uživatelům, případně Ombudsmanovi v případě reklamace a stížnosti na nezaplacené Služby, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Dohody. Osobní údaje Uživatele mohou být rovněž poskytnutý třetím osobám v případech, kdy je Provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

15.4       Poskytnuté osobní údaje je Uživatel či další osoby, kterým byly osobní údaje jiných Uživatelů poskytnuty, oprávněn užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech tyto údaje poskytnuty, tedy ke zprostředkování Služeb prostřednictvím portálu Easytask, jejích reklamaci či stížnosti na nesplnění těchto Služeb, ve sporech vyvolaných v souvislosti s Nabídkou a Poptávkou Služeb. Uživatel či další osoby, kterým byly osobní údaje jiných Uživatelů poskytnuty, se zavazuje tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

15.5       Registrací na portálu Easytask Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se portálu Easytask a jeho přidružených aktivit, neodmítne-li Uživatel zasílání těchto obchodních sdělení předem. Z odběru těchto obchodních sdělení se může Uživatel kdykoliv odhlásit, a to bezplatně zasláním e-mailu Provozovateli.

 

16. Závěrečná a přechodná ustanovení

16.1       Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě Dohodu s Uživateli i bez udání důvodu.

16.2       Dohoda i Smlouva uzavřená podle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky.

16.3       Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i změnu těchto Podmínek, a to bez předchozího upozornění. Uživatel nese odpovědnost za to, že se před využitím služeb Provozovatele náležitě seznámil s platným a účinným zněním těchto Podmínek.

16.4       Dohodu je možné kdykoliv ukončit ze strany Uživatele výpovědí, učiněnou formou odhlášení Uživatele z portálu Easytask. Dohoda je ukončená doručením tohoto projevu vůle Uchazeče Provozovateli. Zánik Dohody nemá vliv na případné nevypořádané závazky a dluhy Uchazeče vůči Provozovateli.

16.5       Je-li Uživatel spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Dohody s Provozovatelem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel, který je spotřebitelem, má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.6       Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28. července 2017.