Faktorová a shluková analýza dat z kvantitativního výzkumu | Easytask

Faktorová a shluková analýza dat z kvantitativního výzkumu

Pozor, tato poptávka už je uzavřená.

POZADÍ PROJEKTU
Potřebujeme zjistit dostatečně nepokryté potřeby lidí v rámci procesu získávání práce. Na tyto potřeby se následně chceme zaměřit při vývoji nových služeb.

METODIKA
K odhalení co největší množství nových příležitostí, se využilo přístupu Tony Ulwicka Job-to-be-Done. Principem je, že respondentům jsou postupně představovány jednotlivé fáze
hledání práce a u nich jsou dotazovány na kritéria, která by daná fáze měla splnit. U každého kritéria tak respondent odpovídá, jak je splnění daného kritéria důležité a následně jak je spokojen se současným způsobem naplnění daného kritéria. V zásadě hledáme kritéria, která jsou pro lidi hodně důležitá a jsou s nimi velmi nespokojeni – tam je největší příležitost.

Více viz internet.

STRUKTURA DAT
V poskytnutém souboru budou data získaná pomocí online dotazníku na testovacím vzorku 180 respondentů. Na základě těchto dat byly vypočítány velikosti příležitostí pro jednotlivá kritéria při hledání práce (algoritmus viz Excel). V dalších záložkách jsou následně základní popisné statistiky.

POŽADAVKY NA STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ
- Identifikovat kritéria, které by bylo nejvhodnější použít jako segmentačních
proměnných. Tj. použít kritéria s největší příležitostí pro vývoj nové služby (velká
důležitost a nízká spokojenost, nebo naopak málo důležitá kritéria s velkou
spokojeností) a seskupit dohromady ta, která se v datech chovají podobně. V každé
skupině určit kritérium, které je pro danou skupinu nejvíce charakteristické –
faktorová analýza.

- Odhalit a popsat segmenty respondentů s využitím redukovaného počtu kritérií
z předchozího kroku - shluková analýza

- Odhalit, jestli je možné tyto segmenty popsat na základě demografických údajů a
popřípadě dalších kritérií.

Toto není dogma, ale naše představa zadání na základě naší omezené znalosti statistických metod. Jsme otevřeni alternativním návrhům a přístupům vedoucím ke stejnému cíli – tj. odhalení zajímavých segmentů ve zdrojových datech.

Děkuji